Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

 
2017-12-03

Monitoring

Dnia 25 maja 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stanie się aktem bezpośrednio stosowanym oraz
bezpośrednio skutecznym dnia 25 maja 2018 roku i do tego czasu każde z państw członkowskich
zobowiązane jest do zapewnienia jego skutecznego stosowania w swoim porządku prawnym poprzez
przyjęcie stosownych przepisów wewnętrznych.
 
W ramach realizacji tego obowiązku Minister Cyfryzacji przygotował projekt nowej ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach sektorowych. Wśród nich na szczególne
wyróżnienie zasługują przepisy sektorowe prawa pracy, pośród których znalazła się regulacja prawna
odnosząca się do monitoringu w miejscu pracy. Regulacja ta jest o tyle ważna, że do tej pory w
kodeksie pracy nie istniała definicja prawna „monitoringu”. Natomiast zgodnie z projektem za
monitoring ma być uznawany „szczególny nadzór nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu
pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu”. Należy jednak pamiętać,
że taki szczególny nadzór może być zastosowany tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jednakże projekt Ministra Cyfryzacji nie tylko wprowadza
pojęcie monitoringu, ale także określa jego granice. Przede wszystkim kamery nie mogą być
instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do wykonywania pracy. Do przykładowych
pomieszczeń tego rodzaju należy zaliczyć pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki lub palarnie. Dla
pracowników szczególnie ważny jest zapis, zgodnie z którym dane osobowe uzyskane za pomocą
monitoringu pracodawca może przetwarzać jedynie do celów, które zostały zebrane. Co więcej, aby
w zakładzie pracy został zamontowany system monitoringu pracownicy muszą zostać o tym fakcie
poinformowani nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem. Obowiązek poinformowania
pracownika o objęciu przedsiębiorstwa systemem monitoringu spoczywa również na pracodawcy
przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt nie przewiduje także potrzeby uzyskania zgody
pracowników na przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem miejsca pracy, a dane
uzyskane w ten sposób mogą być przechowywane przez pracodawcę tylko przez okres niezbędny dla
realizacji celu, dla którego zostały one zebrane. Oznacza to, że pracownik nie ma możliwości
sprzeciwu wobec instalacji monitoringu, ale posiada on pewną kontrolę nad zakresem, który będzie
on obejmował. W tym miejscu należy również nadmienić, że pracodawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator danych
osobowych w polityce bezpieczeństwa firmy powinien określić na jak długi okres czasu nagrywania
będą przechowywane w przedsiębiorstwie. Jednakże za najważniejszą i najdłużej wyczekiwaną część
projektu należy uznać zakaz stosowania monitoringu jako środka kontroli wykonywania pracy przez
pracownika. Do tej pory pracodawcy korzystający z braku uregulowania kwestii monitoringu mogli
wykorzystywać kamery nie tylko do sprawdzania pracowników podczas wykonywania pracy, ale także
do kontrolowania ich czasu pracy, co wzbudzało uzasadnione obawy pracowników dotyczące
legalności takiego działania. Jeśli projekt Ministra Cyfryzacji wejdzie w życie, za takie przekroczenie
uprawnień przy monitoringu pracodawcy mogą grozić sankcje o charakterze karnym,
cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym, co z kolei powiązane jest z karami pieniężnymi.

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności