Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

 
2017-12-31

UWAGA Polityka antykorupcyjna Nowe obowiązki przedsiębiorców i samorządów.

Wkrótce nowe obowiązki.

 

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE NAM!

 

Procedowana w styczniu przyszłego roku Ustawa o jawności życia publicznego prawdopodobnie nakaże przeciwdziałanie. praktykom korupcyjnym - w szczególności nałożony zostanie obowiązek na osoby kierujących jednostkami sektora publicznego oraz na co najmniej średnich przedsiębiorców przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. 

 

Według projektu wewnętrzne procedury antykorupcyjne powinny w szczególności:

- nie dopuszczać do tworzenia w przedsiębiorstwach tak zwanych „funduszy korupcyjnych”, z których finansowane są korzyści majątkowe

- wymagać zapoznanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za korupcję

- wymagać umieszczania w zawieranych umowach klauzul, stanowiących, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych

- opracowaniu kodeksu etycznego instytucji lub przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję

- określać wewnętrzne procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;

- określać sposób informowania właściwych organów o propozycjach korupcyjnych

 

Zgodnie z projektem jeżeli procedur antykorupcyjnych nie było lub były pozorne Szef CBA może skierować wniosek do prezesa UOKiK o nałożenie kary na przedsiębiorcę w wysokości od 10 tys. do 10 mln zł. Zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o UOKiK przedsiębiorcy przysługiwałoby odwołanie do sądu.

Dodatkowo ukarany przedsiębiorca nie będzie mógł się ubiegać o zamówienia publiczne przez okres 5 lat, chyba, ze zapłaci karę dobrowolnie.

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności