Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Krajowa Administracja Podatkowa
2017-03-07

Krajowa Administracja Podatkowa

Dnia 1 marca 2017 roku większość przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 z późn. zm.) - w dalszej części ustawa KAS, weszło w życie, na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948).


Ustawa KAS w istotny sposób reformuje administrację podatkową, skarbową i celną, zmienia jej organizację, tryby odwoławcze a także, z punktu widzenia podatników oraz płatników, w istotny sposób zmienia zasady kontroli skarbowej.


Zgodnie z art. 11 ustawy KAS, organami Krajowej Administracji Skarbowej, są:
 

1.     minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2.     Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

3.     dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4.     dyrektor izby administracji skarbowej;

5.     naczelnik urzędu skarbowego;

6.     naczelnik urzędu celno- skarbowego.


Natomiast jednostkami organizacyjnymi KAS, zgodnie z art. 36. Ustawy o KAS, są:


1.     komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra;

2.     Krajowa Informacja Skarbowa;

3.     izby administracji skarbowej;

4.     urzędy skarbowe;

5.     urzędy kontroli celno- skarbowej;

6.     Krajowa Szkoła Skarbowości;

7.     Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.


Na mocy artykułu 1. ustępu 3. ustawy KAS wyodrębniono Służbę Celno- Skarbową, stanowiącą umundurowaną formację, którą tworzą funkcjonariusze. „Policja Skarbowa”, jak nazwano w mediach formację, zajmie się nie tylko kontrolą celno- skarbową, lecz również rozpoznawaniem, wykrywaniem, zwalczaniem, zapobieganiem, jak i ściganiem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych określonych w kodeksie karnym skarbowym, ustawie
o rachunkowości oraz innych czynów zabronionych, takich jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej (258 k.k.) czy oszustwo (286 k.k.)- jeżeli pozostają w ścisłym, nierozerwalnym związku z przestępstwem skarbowym. Wartym wskazania jest fakt, że wykrycie przestępstwa bądź wykroczenia uprawnia Służbę Celno- Skarbową do ścigania, bez przekazywania sprawy prokuraturze. Można zatem wnioskować, iż to właśnie funkcjonariusze będą kompetentni do przeprowadzenia całego postępowania przygotowawczego oraz wniesienia i popierania aktu oskarżenia przed Sądem.


Wartym wskazania jest również, że kontrola skarbowa może się rozpocząć już w momencie przekazania podmiotowi kontrolowanemu upoważnienia do kontroli, dotychczas był to tryb szczególny, specjalny, stosowany wyłącznie, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenia, że podmiot gospodarczy dopuszcza się przestępstw skarbowych lub gdy Inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej był świadkiem przestępstwa bądź wykroczenia- wtedy mógł wszcząć kontrolę na podstawie okazania legitymacji służbowej. Siedmiodniowy termin, który zostać musiał dochowany od momentu doręczenia upoważnienia do chwili wszczęcia kontroli, pozwalał przedsiębiorcom przygotować niezbędne dokumenty, które często mogą znajdować się w różnych miejscach aktywności przedsiębiorcy. Od 1 marca br. takiej możliwości nie ma.


Sprawdzani podatnicy będą mogli w trakcie kontroli dokonać korekty deklaracji, w terminie 14 dni od daty doręczenia upoważnienia do kontroli (dotychczasowe przepisy przewidywały taką możliwość w terminie 7 dni, od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, gdy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zostało doręczone nie było już takiej możliwości). Ponadto wskazać należy, iż na mocy nowych przepisów, skorygowaną deklarację złożyć będzie można również po przeprowadzeniu i doręczeniu wyników kontroli. Jeżeli organ kontroli go nie uwzględni, zostanie ono przekształcone w postępowanie podatkowe, które zakończy się decyzją.


Naczelnik urzędu celno- skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno- skarbowej, jest właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji. Od tej decyzji służy odwołanie do naczelnika urzędu celno- skarbowego, który wydał decyzję.


Jak widać, reforma administracji podatkowej, celnej i skarbowej wprowadza wiele zmian w zakresie organizacji oraz kontroli. Z jednej strony zaistniała uzasadniona obawa, że mundurowa formacja będzie pukać do drzwi uczciwych przedsiębiorców, traktując ich z góry jak przestępców skarbowych. Z drugiej jednak strony, możliwość skorygowania deklaracji podatkowych, nawet w trakcie kontroli, daje możliwość naprawy błędów i omyłek podatników, co z pewnością daje istotną możliwość ograniczenia odpowiedzialności karnej za pomyłki i niedopatrzenia. Z całą pewnością reforma doprowadzi do uszczelnienia systemu skarbowego państwa.

Copyright © 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano - Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności